• Menguruskan dan menyelenggara kenderaan Universiti.

• Menguruskan perolehan/pelupusan kenderaan Universiti.

• Pelaksanaan ISO yang berkaitan skop kerja.